เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

การฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
รูปแบบการฝึกอบรม ฝึกเบื้องต้นอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ถ้ายังซ่อมไม่เป็น ฝึกต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เราสอนให้คิดเป็น ซ่อมเป็น เรียนรู้ ต่อยอด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยตัวท่านเอง

1. การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการถอดเปลี่ยนอะไหล่บนเมนบอร์ดในการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (การฝึกในขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการฝึกเช่น เครื่องถอดเปลี่ยน BGA หัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง ตะกั่วเม็ด ฟลั๊ก เพลตรีบอล ฯลฯ. ของทางศูนย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด)

ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คจะได้เรียนรู้ ข้อควรระวัง ความปลอดภัยในการทำงาน หลักการ วิธีการ เทคนิคในการถอดเปลี่ยนอะไหล่เมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คไปพร้อมๆกับการฝึกความชำนาญ

1.1 ฝึกทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

รูปแบบการฝึก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการฝึกเบื้องต้น จนชำนาญและถอดเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยแล้ว จึงทำการฝึกถอดเปลี่ยนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เช่น หัวแร้ง หัวเป่าลมร้อน เครื่องมือช่วยเหลือการบัดกรี น้ำยาเคมีต่างๆ และข้อควรระวัง-ความปลอดภัยในการทำงานไปพร้อมๆกับการฝึก 

1.2 ฝึกรีบอลขาไอซี BGA VGA โดยใช้ไอซี north bridge และ south bridge ของเมนบอร์ดพีซีในการฝึก เก็บตะกั่ว บอลขา จนทำได้แล้ว จึงใช้ VGA ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ทำการฝึกรีบอลอีกครั้งเพื่อให้ทำการรีบอลขาไอซีได้โดยไม่ทำความเสียหายต่อตัวไอซี 

1.3. ฝึกเก็บตะกั่วบนแผ่นวงจรที่ทำการถอดไอซี BGA BGA ออกไปแล้วเพื่อทำการวางไอซีตัวใหม่ลงไป โดยการฝึกในขั้นตอนนี้เพื่อให้ทำการเก็บตะกั่วบนเมบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำให้ลายปริ้นหลุดล่อน หรือทำให้ลายวงจรและแผ่นปริ้นใหม้

1.4 ฝึกถอดวางไอซี BGA VGA หลายๆครั้งเพื่อให้เข้าใจการใช้ความร้อน และเครื่องมือที่ใช้ในการถอดเปลี่ยน จนสามารถถอดเปลี่ยนได้จริง โดยไม่ทำความเสียหายแก่ไอซีและแผงวงจร

ในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องมือ ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ไปพร้อมๆกับการฝึกถอดเปลี่ยน

 

2 เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโน๊ตบุ๊ค โครงสร้างการทำงานภายในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

2.1 เรียนรู้เี่กี่ยวกับบล๊อกไดอะแกรมการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน 

2.2 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การตรวจสอบตัวเองของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

2.3 การเฟลชไบออสโน๊ตบุ๊ค ด้วยเครื่องเฟลช และการแบ็คอัพไบออสด้วยเครื่องเฟลช และโปรแกรมช่วยแบ็คอัพบนวินโดว์

 

3 เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

3.1 เรียนรู้และฝึกตรวจวัดดี-เสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น R C L

3.2 เรียนรู้และฝึกตรวจวัดดี-เสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ เช่น Diode FET

3.3 เรียนรู้คุณสมบัติและหลักการทำงานของไอซีวงจรรวมต่างๆ

3.4 เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรเบื้องต้น และวงจรส่วนต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

การเรียนในขั้นตอนนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากวงจรจริงของโน๊ตบุ๊ค 

 4.เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 

4.1 การตรวจวัดเพื่อหาจุดเสีย

4.2 การตรวจสอบการทำงานของวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์

4.3 การอ้างอิง บล็อกไดอะแกรม แลวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 

วีดีโอแนวทางสำหรับผู้ที่้ต้องการประหยัดเวลาในการฝึกอบรม

วีดีโอ สอนซ่อมเมนบอร์ด และ สอนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค อัพโหลดไว้ให้บน youtube แล้วครับ

. เรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น เช่น ข้อควรระวังและความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ข้อควรระวังเกี่ยวกับคารใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนสูง ข้อควรระังและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความระมัดระวัง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจนะเกิดในขณะทำการเรียนรู้ และในการปฏิบัติงานจริงหลังจากจบการฝึกอบรมไปแล้ว

รูปแบบการการในส่วนนี้ให้ผู้เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเรียนจากวีดีโอที่ได้บันทึกไว้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมส่วนอื่น

. เรียนรู้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค การแกะประกอบโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น (สำหรับผู้ไม่เคยแกะโน๊ตบุ๊ค และไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์)
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนนี้ เป็นส่วนของผู้ที่ไม่เคยแกะประกอบโน๊ตบุ๊คมาก่อน เป็นการเรียนรู้วิธีการแกะประกอบโน๊ตบุ๊คเพื่อนำเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊คออกจากตัวเครื่อง พร้อมกับเรียนรู้ ทำความรู้จักกับส่วนต่อเชื่อม (conector) ต่่างๆ ซึ่งให้ผู้เรียนก่อนเข้าเรียนรู้ส่วนต่อไปได้มีความรู้และทำความเข้าใจกับบทเรียนได้เร็วขี้น
รูปแบบ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากวีดีโอเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นแนวทาง และฝึกทำการแกะประกอบ พร้อมกัยเรียนรู้ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ สายเคเบิ้ล และหัวต่อต่างๆ

 

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า