ส่วนประกอบของซีพียู

ส่วนประกอบของซีพียู
 

ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

1 Control Unit หรือ ส่วนควบคุม

คือ ส่วนที่ทำหน้าที่สร้างสัญญาณและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ คล้ายการส่งสัญญาณควบคุมจากสมองไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนควบคุมนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล แต่มีหน้าที่ประสานงานให้ส่วนประกอบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ

สัญญาณควบคุมจำนวนมาก สามารถเดินทางไปยังส่วนประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวส่งสัญญาณที่เรียกว่า บัส (Bus) ซึ่งประกอบด้วย Control Bus, Data Bus และ Address Bus ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณควบคุม ส่งสัญญาณข้อมูล และส่งตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลในส่วนความจำ ตามลำดับ ดังนั้นบัสจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่ใช้ขนส่งข้อมูลไปสู่ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบนั่นเอง

2 Aritmetic and Logic Unit : ALU หรือ ส่วนคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล

ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และตรรกศาสตร์ (Logic) ตามลำดับ

การประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ คือการคำนวณที่ต้องกระทำกับข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ฯลฯ ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย แต่การประมวลผลด้วยหลักตรรกศาสตร์ คือการเปรียบเทียบข้อมูลที่กระทำกับข้อมูลตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือตัวเลข (Character) ให้ผลลัพธ์เพียงสองสภาวะ เช่น 0-1, ถูก-ผิด หรือ จริง-เท็จ เป็นต้น

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มักมี ALU เพียงชุดเดียว ยกเว้นในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่อาจมี ALU มากกว่าหนึ่งชุด ซึ่งมักพบในเครื่องที่มีการประมวลผลแบบ Multi-Processing (ประมวลผลงานเดียว โดยอาศัยตัวประมวลผลหลายตัว) 

 

“พลังของข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผลวิจัยตลาด เป็นตัวชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ”

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า