ไดโอด

ไดโอด
(Diode)

       ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี 2 ขา ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ กระแสไหลผ่านได้ในทิศทางเดียว ซึ่งจากคุณสมบัติพิเศษนี้ จึงสามารถนำไดโอดมาใช้เป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง วงจรในภาครับของวิทยุ เป็นต้น

 

1. โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด

         ไดโอดสามารถได้จากรอยต่อ p-n โดยการดึงขาที่ p-type เป็นขาแอโนด (Anode; A)และ n-type เป็นขาแคโธด (Cathode; K)สัญลักษณ์จะใช้ลูกศรแทนขาแอโนด โดยทิศทางของลูกศรเป็นทิศทางการไหลของกระแสสมมุติ (ตรงข้ามกลับทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน) และใช้ขีดแทนขาแคโธ

รูปโครงสร้างอย่างง่ายและสัญลักษณ์ของไดโอด

 

แบบจำลองไดโอดในทางปฏิบัติ

          ในทางปฏิบัติเราสามารถพิจารณาไดโอดให้ใกล้เคียงยิ่งขึ้นด้วยการคำนึงถึงแรงดันตกคร่อมไดโอดขณะไบอัสตรง โดยการแทนแรงดันตรงคร่อมด้วยสัญลักษณ์แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง VFดังรูปที่ 1 ซึ่งจะใช้ค่าแรงดัน 0.3 V สำหรับไดโอดที่ทำจาก Ge และ 0.7 V สำหรับไดโอดที่ทำจาก Si  

รูปที่ 1  แบบจำลองไดโอดในทางปฏิบัติอย่างง่าย

 

รูปร่างของไดโอด

       รูปที่ 2 แสดงให้เห็นตัวถังของไดโอดโดยทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายแบบ ขึ้นกับชนิด พิกัดกำลังไฟฟ้า ตัวถังของไดโอดบางชนิดสามารถสังเกตขาแคโธดได้ง่ายๆจากขีดที่แต้มไว้

รูปที่  2

ไดโอดอุดมคติ

    เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถใช้แบบจำลองซึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าแบบพื้นฐานมาแทนการทำงานของอุปกรณ์ที่เราพิจารณาอยู่ รูปที่  1 เป็นภาพแสดงการไบอัสไดโอดทั้งแบบไบอัสตรงและไบอัสกลับ รูปที่ 2 ก แสดงการสวิตช์ปิดวงจรแทนไดโอดเมื่อได้รับไบอัสตรงและรูปที่ 2 ข ใช้สวิตช์เปิดวงจรแทนไดโอดเมื่อได้รับไบอัสกลับ

                                         (ก)                                                     (ข)

รูปที่  1  ก. วงจรไดโอดแบบไบอัสตรงและ ข. แบบไบอัสกลับ

  (ก)                                                     (ข)

รูปที่ 2 ก. การสวิตช์ปิดวงจรแทนไดโอดและ ข. การใช้สวิตช์เปิดวงจรแทนไดโอด สำหรับรูปที่ 1

 

       รูปที่ 3 เป็นกราฟ V-I ของไดโอดอุดมคติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไดโอดอุดมคติไม่มีแรงดันตกคร่อมและความต้านทานเป็นศูนย์เมื่อไบอัสตรงและ ไดโอดอุดมคติมีกระแสรั่วไหลเป็นศูนย์และความต้านทานเป็นอนันต์เมื่อได้รับไบอัสกลับ

รูปที่ 3 คุณสมบัติ V-I ของไดโอดอุดมคติ

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เซ็ต และ เมนบอร์ดมือสอง

บริการให้คำปรึกษา ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ออนกริด ออฟกริด เพื่อใช้ในบ้าน หรือโรงานอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้า